پارک دلفینها کلاسیک شو برنامه جانگولر توسط هنرمند ماخوشا

2,864

این تصویر در پارک دلفین جزیره کیش برنامه کلاسیک شو جانگولر توسط هنرمند خارجی مالخاز اننایف معروف به اسم صحنه ای ماخوشا