افسردگی

115
افسردگی مانند مهی است که نمی‌توان آن را در یک نقطه گرفت. ولی مه هم از بین می‌رود. فرهمند آریاشکوه | www.Way2Alter.com | مؤسسه راه تغییر | راهی برای تغییر
راه تغییر 6 دنبال کننده
pixel