مدرسه کالک چیه و به چه دردی میخوره؟

254

این موشن گرافیک به معرفی مدرسه کالک که یکی از خدمات سامانه کالک و قرارگاه شهید باقری است، می پردازد.