تحویل برج مسکونی شبنم (V3)

1,037

برج مسکونی شبنم دارای 204 واحد مسکونی می باشد که در مجتمع بزرگ آبشار (پروژه شهید کشوری اصفهان) قامت برافراشته است. این برج مسکونی تحویل اعضا گردید