سخنرانی آقای سپهوند نماینده خانه صنعت ومعدن

177

سخنرانی نماینده خانه صنعت و معدن بروجرد در جلسه کمپین حذف ربا ، لطف داشتند و موارد قانونی را که تولید کنندگان میتوانند برای پیشبرد فعالیت خود از آن بهره برداری کنند اعلام کردند