مستند فوک های خاکستری با دوبله فارسی

363

در دو ماه آخر پاییر جزایر بلاسک محل اسکان فوک های خاکستری میشن . اما در سال 2004 در این جزایر یک اتفاق ناگوار افتاد . بیش از 60 فوک خاکستری بر اثر شلیک گلوله و یا ضربات شدید کشته شدن . نظریه های زیادی با مشاهده دقیقتر صحنه شکل گرفت . کاهش تعداد ماهی ها بر اثر ماهی گیری بیش از اندازه و پاین امدن سطح معیشت ماهیگیران آنها را در جدال با فوک های خاکستری قرار داده است .دانلود نسخه کامل در MNِِِِِِDL.ir