معمار بزرگ لویی کان

9
«آینده همان امروز است.» سخن لویی کان است،معمار بزرگ روسی امریکایی است که جوایز ارزشمندی را در کارنامه خود دارد.وی را حلقه ای میان معماری مدرن و پست مدرن میدانند.
pixel