سونوگرافی داخل دهانی و غدد بزاقی

223
انجام سونوگرافی داخل دهانی با پروب مخصوص داخل دهانی با فرکانس و رزولوشن بالا. ارزیابی:غدد بزاقی،لنفاوی،لوزه ها،مفصل TMJ و نسوج نرم داخل دهانی
pixel