ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پیام آدینه ۱۴۰۰/۳/۲۱

7
سخنرانی ویدیویی شیخ محمدرضا حامدی، امام جمعه پردیسان،، جمعه، ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
pixel