خنده دارترین وجدیدترین متلک حاج سعید قاسمی به روحانی دیماه97 * نصیری از قرچک

2,546

زنو نازی و جوک گفتن روحانی نازی نازی گازی گازی سرخه بازی بشی رازی

من انقلابی ام(بابک)

من انقلابی ام(بابک)

4 ماه پیش
منظورش از بُرد بُرد دو طرفه سند ۲۰۳۰ دولت روحانی بود مرگ بر آخوند قلّابی و مرگ بر ضد ولایت فقیه