همخوانی موسیقی «ایران» در جشن سیمرغ و پروانه ها (فرهنگ)

336

همخوانی موسیقی «ایران» توسط دانش آموزان در جشن سیمرغ و پروانه ها (سینما فرهنگ / یکشنبه ۱5 بهمن ۱۳۹۶) با همت بنیاد سینمایی فارابی و همکاری مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان و سامانه اردویی مدارس (سام)