آموزش کار با گریس پمپ پدالی هیدرولیک API-Powerful Gun

523

گریس پمپ API-Powerful Gun جهت تزریق گریس های استیک سایز J و K طراحی گردیده،لیکن استفاده از دستگاه گریس پمپ شارژر نیز برای پر کردن آن مقدور می باشد. در این محصول اپراتور تنها با فشار دادن پدال موجود روی دستگاه قادر خواهد بود که عملیات گریسکاری را به سهولت و با نیروی بسیار کمی انجام دهد. نیروی وزن اپراتور برای این منظور کفایت خواهد نمود و نیازی به قدرت بدنی اپراتور نخواهد بود.