اختراع ظرف پرنده!!

95

از اختراعات شما حمایت می کنیم. برای اطلات بیشتر در زمینه اختراعات و ثبت آنها در کانال t.me/techeducation@ عضو شوید.