تعزیه گفتگوی ابن سعد و شمر

1,177

اجرای تعزیه محرم98هییت شهیدان ابوذر واقع در کوی ابوذر شوش دانیال استان خوزستان اجرا توسط اعضاو خادمین هییت شهیدان : مجتبی شوهانی (علی اکبر)محمد علی شوهانی (شمر)ابراهیم شوهانی(ابن سعد) ابراهیم شوهانی(امام سجاد)