اصلی ترین منبع قدرت کشور،نیروی انسانی است

81

دکترعاملی در گردهمایی کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی کشور در دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد:اصلی ترین منبع قدرت کشور،نیروی انسانی است