دوربین 96 ؛ قسمت 39 ؛ حضور آقای مبهوتیان از بازار بزرگ تهران ؛ شبکه جهانی جام ج

72

موضوع : قهوه خانه علی درویش در بازار بزرگ تهران است ک قدمت آن صد سال می باشد و در حال حاضر آقای کاظم مبهوتیان بعد از پدرشان در آنجا از میهمان ها که تعداد زیادی از آنها توریست از کشور های مختلف می باشند پذیرایی کرده و ایشان را با فرهنگ مردم ایران آشنا می کنند.