سخنرانی جک ما در کنفرانس جهانی اقتصاد

506

برای موفقیت کسب و کارتان لزوما نباید باهوش باشید کافیست افراد باهوش را در کنار خود مدیریت کنید!