بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین (عید سعید مبعث سال 1398 )

567

مصاف توحید و طاغوت اجتناب نا پذیر است و خداوند متعال پیروزی جبهه حق را مقدر فرموده است.