شفافیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت

277

نگاهی به عملکرد یکسال اخیر محمد شریعتمداری وزیر صمت