صلوات خاصه امام رضا (ع)

1,597

بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات / بر شافع ما روز قیامـت صـلوات در شـام ولادتـش که شادنـد همـه / بفرست بر این روح کرامت صلوات