اشک های علی نصیریان در کنار پیکر مرحوم جمشید مشایخی

509

علی نصیریان در کنار پیکر مرحوم جمشید مشایخی از مصیب بزرگی که به پیکره اش ضربه بزرگی زده است، گفت.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده