واکسیناسیون تیلریوز گاوی - مرحله دوم آماده سازی واکسن

808
رامین خواجه زاده
رامین خواجه زاده 7 دنبال‌ کننده

پس از آنکه ازت اطراف ویال واکسن کاملا تبخیر شد برای تسریع در کار بهتر است با رعایت شرایط استریل، ویال در داخل ظرف آب 37 درجه قرار گیرد؛ تا زمانی که واکسن کاملا ذوب و آماده مصرف شود (به دلیل احتمال ترکیدن ویال شیشه ای حاوی واکسن استفاده از دستکش و ماسک محافظ در این مرحله ضروری است).