اقامت یونان با خرید ملک ( اقامت اروپا )

1,583

اقامت دائم کشور بسیار زیبا و اروپایی یونان با خرید ملک در این کشور زیبای اروپایی با حداقل ارزش 250.000 یورو ! با قابلیت اجاره دادن ملک مذکور .