سنتور سل کوک،لاکوک و.. چه تفاوتی باهم دارند؟ قسمت اول

1,239

چرا سنتور در ابعاد متفاوت ساخته میشود؟ فرکانس440 در موسیقی چه کاربردی دارد؟ دو وسط کدام دو میباشد؟ و نکات جالب دیگر درباره موسیقی