ده اصل کلیدی برای تحقق نوآوری و بهره وری برای رهبران و مدیران بخش عمومی

28
کیفیت_بهره وری 11 دنبال‌ کننده
28 بازدید
اشتراک گذاری
در کلیپ 10 اصل کلیدی برای رهبران و مدیران بخش عمومی د رجهت توانمند سازی نوآوری و بهره وری آموزش داده می شود
pixel