نظریه صلح برای همه مردم جهان

58

سخنرانی دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش بین المللی صلح و حل منازعه