مهاجرت به استرالیا با وکیل رسمی مهاجرت-جلسه چهارم Jun2017

347
پاسخ به سوالات در مورد ویزای تخصصی استرالیا که در طول هفته از وکیل مهاجرت پرسیده شده اند. ویزای 476 و شرایط آن / توضیحاتی در مورد ویزای پارتنر / نحوه تکمیل فرمهای CDR / عنوان نامه سابقه کار به کجا باشد ؟ / نحوه ارایه نامه سابقه کاری برای TRA / ویزای 190 و شرایط تغییر ایالت
سلکت ویزا 89 دنبال کننده
pixel