عمه بابایم كجاست | حیدر فیلی | نوحه | محرم

1,565

موكب شیعة علی ألمانیا ملا حیدر فیلی ((( عمه بابایم كجاست ))) فوتوغراف : حیدر السراج تصویر السید علی الهاشمی محمد السراج فوتوغراف حیدر السراج هندسة الصوت وإخراج: محمد السراج