فیلترشکن قسمت 2

3,932

از نگاه غضب آلود دکتر جهانگیری به استاندار هرمزگان تا بررسی موشکافانه ی دلیل نبردن خبرنگاران به کوشااحمدی!