روحانیون اهل سنت خراسان در ( همایش اقتدار و شکوه انقلاب اسلامی در 40 سالگی )

129

گردهمایی بزرگان ، علما ‏و روحانیون اهل سنت خراسان در ( همایش اقتدار و شکوه انقلاب اسلامی در 40 سالگی )