مسلسل آلمانی که رضاماکسیم را شاه ایران کرد.

1,083

فصل دوم خاطرات رضاخانی|مجموعه خاطرات رضاخانی روایتی ازنقل وقول های اطرافیان رضاخان درمورد حکومت وشخصیت اوست.