نسیم آبادی و توسعه روستایی www.ResaneSabz.ir

732

توسعه روستایی عنوان طرحی بود که از سوی استانداری خراسان رضوی در تعدادی از روستاها اجرا شد. برنامه نسیم آبادی در 29 قسمت به ابعاد گوناگون این طرح و تأثیراتش بر روستا پرداخت. این مجموعه از شبکه خراسان رضوی پخش شد. کلیپ حاضر، مختصراً به این طرح می پردازد. ارتباط با ما: WWW.ResaneSabz.ir و کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 168 دنبال کننده