کارگاه هیدروگرافی 1

834

جلسه اول کارگاه هیدروگرافی در سازمان نقشه برداری کشور توسط آقای دکتر آزموده اردلان / ریاست محترم سازمان و استاد دانشگاه تهران در 23 دی ماه 1392