باید در مقابل ابعاد فجایع حج مطالبه داشته باشیم

486

بخشی از تحلیل جامع دکتر رضا سراج در خصوص فجایع حج تمتع سال 94

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده