آموزش اصلاح خطوط افقی و عمودی در عکس ها در سه ثانیه

936
خطوط چارچوب عکس های شما را تشکیل می دهدند و به آن معنی و عمق می بخشند ، در بین همه خطوط ، خطوط افقی و عمودی جزو مهم ترین خطوط در تعادل بخشیدن به عکس های شما هستند

بن آرتیک مووی

2 سال پیش
عالی استاد
pixel