سال نوی میلادی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

190

شركت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) سال نو میلادی را به تمام هموطنان مسیحی تبریک عرض می نماید