گفتار 68 ” مضحکه جهل و ظلم و فریب ”

30
مضحکه جهل و ظلم و فریب در نظام های استبدادی
pixel