جلسه آخر از پودمان یک (کلاچ) تعمیرجعبه دنده و دیفرانسیل - مهندس حمزه مربوطی

798
جلسه آخر از پودمان یک (کلاچ) تعمیرجعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی آیت الله سعیدی بهبهان - مهندس حمزه مربوطی
pixel