سخنرانی مهدی صمدانی در کنگره طب سالمندی 2018 -دمانس، دیدگاه یک مراقب

881
کنگره طب سالمندی همراه باسمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۷ در تهران، مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد. در این کنگره، از مهدی صمدانی، بنیان گزار پروژه دردآشنا دعوت شده بود که در باره دمانس از دیدگاه یک مراقب صحبت نماید. گزارش این سخنرانی که زنده ضبط شده است به آگاهی میرسد
pixel