تیزر فیلم سینمایی «3000شب»به کارگردانی می المصری

529

اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از لبنان