گذر کیخسرو از جیحون

108
شبی سیاوش خواب بدی می بیند و اینگونه تعبیر میکند که مرگش نزدیک است. اصرار همسرش فرنگیس بر فرار را هم نمی پذیرد و به فرنگیس خبر می دهد که پسری به دنیا می آوری. از او میخواهد که نام فرزندشان را کیخسرو بگذارد و به او اطمینان می دهد که کیخسرو انتقام سیاوش را خواهد گرفت. سیاوش ..... http://mashhadisho.com/book_of_king/shahnameh-stories
mashhadisho 5 دنبال کننده
pixel