آموزش Arduino اینترنت اشیا مقدماتی 7 - نوشتن اولین کد و آپلود

169

در این قسمت از سری آموزش اینترنت اشیا مقدماتی به درک ساختار کدنویسی آردینو و آپلود اولین کد می پردازیم. برای درک بهتر مطالب به وبسایت www.icc-aria.ir مراجعه نمایید.