اهدای گل توسط روشن دلان به مردم مشهد

54

لمس می کنم زیبایی صورت خواهرم را و با سر انگشتانم لمس می کنم تمام چیزهای قشنگ و تمام چیزهای زشت را و تو چه می دانی که چه تفاوت فاحشی است بین دیدن و حس کردن و توچه می دانی چه تفاوت پر مفهومی است بین دیدن و شنیدن از عمق وجود... اهدای گل توسط روشن دلان شهر به مردم به ابتکار معاونت اجتماعی و مشارکت ها با همکاری شهرداری منطقه ۸ مشهد و موسسه رویای عصای سفید