فیلم آموزشی آزمون فرض ها قسمت هفتم: آزمون فرض واریانس جامعه یا پراکندگی جامعه

188
در این فیلم آموزشی آزمون فرض واریانس جامعه یا پراکندگی جامعه را توضیح می دهیم. برای فیلم ها و مطالب آموزشی بیشتر به سایت http://amar.ibep.ir مراجعه کنید.
pixel