جادوی نقشه برداری

709

شعبده با کره ی جغرافیایی، اگر یکبار این فیلم 1 دقیقه ای را ببینید، ممکن نیست آنرا مجدد تکراری نبینید. اگر مجری این طرح و پیاده کردن مسیر ها بودید، روش شما چه بود؟ در نظر (کامنت) بفرمایید