مادری که سابقه مصرف مواد و کارتن خوابی داشته درپی جبران

399

زنی که تحت درمان اعتیاد قرار دارد برای ادامه درمان و قطع مصرف نیاز به حمایت اجتماعی دارد