چاروق دوزی

870
چاروق یا چارق، كفش چرمی و پای افزار دهقانان است كه بندها وتسمه های بلنددارد و بندهای آن به ساق پا می پیچد و اصطلاحاً به آن شم، پاتابه و پالیك گفته می شود. امروزه چاروق، كاربرد مصرفی خود را تا حدودی از دست داده و حالتی تزیینی به خود گرفتهشهر زنجان یكی از مراكز چاروق دوزی ایران است

چارق دات کام

4 سال پیش
به وب سایت چارق حتما سر بزنید پر از چیزای شگفت انگیزه www.charogh.com
pixel