داستان کوچه های رضاخانی

201

داستانی از یک زندگی دختر جوان در زمان رضا خان که برای رسیدن به خانه چادر به سر وارد خیابان می شود اما ناگهان با مامور ها برخورد می کنند ولی مردی فرشته نجات او می شود cmmt.ir/p/8949