تحلیل ریشه ی دندان | دکتر لیلا عطایی

113

تحلیل های داخلی و خارجی ریشه دندانها به دلایل متفاوتی از جمله عفونت های دندانی، ضربه، التهاب، حرکات اورتودنسی ناصحیح، درمانهای نادرست و ناقص دندانها بوجود می آیند.در صورت تشخیص به موقع با امکانات جدید قابل درمان بوده و در صورت تاخیر در تشخیص، امکان نیاز به خارج کردن دندانها وجود دارد. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده