شعرخوانی آئینی حمیدرضا برقعی

944

شعرخوانی آیینی حمیدرضا برقعی در همایش اصحاب الحسین (ع) سال 1392 مشهد مقدس